Świat Nieruchomości - Bracia Juszczak
- Pośrednictwo - Wycena - Kredyty -

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady świadczenia Usług w serwisach internetowych umieszczonych w następujących domenach: http://www.swiat.nieruchomosci.pl, zwanych dalej wspólnie, bądź w określonych przypadkach pojedynczo: „Serwisem”), zasady korzystania z tych Usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi.
 2. Administratorem Serwisu i Usługodawcą jest spółka pod firmą „Świat Nieruchomości s.c. (dalej: „Usługodawca”, bądź „ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI”) z siedzibą we Wrocławiu, przy Placu Solnym 16, (50-062) Wrocław, NIP: 899-24-64-929, REGON: 932851943, adres e-mail: biuro@swiat.nieruchomosci.pl, nr tel.: 71/330-55-00 (w godzinach od 9:00 do 18:00), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
 3. Serwis www.swiat.nieruchomosci.pl jest prowadzony w drodze elektronicznej przez ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI. Redakcja Serwisu mieści się pod adresem siedziby ŚWIATA NIERUCHOMOŚCI wskazanym w ust. 2.
 4. Serwis www.swiat.nieruchomosci.pl jest prowadzony w drodze elektronicznej przez ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI. Redakcja Serwisu mieści się pod adresem siedziby ŚWIATA NIERUCHOMOŚCI wskazanym w ust. 2.
 5. ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI zastrzega, że: Serwis www.swiat.nieruchomosci.pl nie jest elektroniczną wersją wydawanego przez nią katalogu ofert pod tytułem „Katalog ofert”.
 6. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), które odbywa się na mocy umowy zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.
 7. Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. Usługodawca określa w Serwisie jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
 8. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 9. Usługobiorcy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonując Rejestracji w Serwisie Usługobiorca poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania, co jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Usług wymagających zarejestrowania.
 10. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 11. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

II. DEFINICJE

 1. Usługodawca – spółka pod firmą ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI s.c. („ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI”)
 2. Usługobiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę, objętych Regulaminem.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.
 4. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców na zasadach określonych w Regulaminie.

III. ZAKRES USŁUG

Aktualny wykaz Usług oferowanych w ramach Serwisu dostępny jest w zakładce http://www.swiat.nieruchomosci.pl/firma

 1. Usługami oferowanymi w ramach określonego Serwisu przewidującego świadczenie danej Usługi są w szczególności:
  1. możliwość przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego;
  2. możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu;
  3. możliwość zakupu produktów oferowanych w Serwisie.
 2. Oferta świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług w drodze zmiany Regulaminu, bądź w zakresie nie określonym Regulaminem, informując o tym na stronie Serwisu, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczania na stronach Serwisu informacji o promocjach w zakresie udostępniania Usług, w tym objętych nimi produktów, za pośrednictwem Serwisu.

IV. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarką internetową: Mozilla FireFox 30.x lub nowszą, Google Chrome 35.x lub nowszą, Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowszą, Apple Safari 5.x lub nowszą, obsługującą technologie cookies;
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.

V. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności w Serwisie przez Usługobiorcę (np. kliknięcie w celu odczytania jakiejkolwiek informacji zamieszczonej w Serwisie, wysłanie do Usługodawcy pytania związanego z określoną tematyką Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług, w tym w szczególności przedstawienie pełnej oferty produktu mogą wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, bez konieczności dokonania Rejestracji w Serwisie.

VI. PŁATNOŚCI

  Usługi świadczone w Serwisie są nieodpłatne

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.) - o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Usługobiorców w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na stronie Serwisu.
 3. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług bezpłatnych łącznie wyniosły nie więcej niż 120 godzin w miesiącu. Korzystając z Serwisu, Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (Netykieta).
 4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 6. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, opisy, zdjęcia) są objęte ochroną przewidzianą w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dalej: „Prawo autorskie”). Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. Zasady korzystania z utworów w rozumieniu Prawa autorskiego, wykraczającego poza ramy dozwolonego użytku określa odrębny regulamin.
 7. Usługodawca nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie wysłane przez Usługobiorców pytania związane z określoną tematyką.
 8. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy podany w części I ust. 2 Regulaminu. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w Serwisie zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczących Konsumentów.
 9. Usługodawca nie udziela gwarancji na Usługi.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie danych osobowych;
  2. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
  3. za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji z Serwisu w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych, itp.;
  4. za jakiekolwiek ewentualne szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych znajdujących się w innych domenach, niż domeny określone w części I ust.1 Regulaminu, do których linki zamieszczono w Serwisie.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.
 5. Usługodawca zastrzega, że wszelkie zawarte w Serwisie treści objęte jego tematyką mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że informacje zamieszczone w ramach materiałów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu, jak w szczególności wszelkiego rodzaju dane, porady i wskazówki, nie zastąpią porad ani wskazówek udzielonych przez eksperta w tej dziedzinie na podstawie szczegółowej analizy wszystkich okoliczności danego przypadku. Wskazane wyżej treści są przygotowywane z dołożeniem starań, aby były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność, czy możliwość zastosowania się do zawartych w nich danych, wskazówek, porad, itp., ani za skutki ich zastosowania.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną Usług wymagających podania danych osobowych, Usługodawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie Usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług.
 2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.
 3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  1. nazwisko i imiona Usługobiorcy;
  2. numer NIP;
  3. adres poczty elektronicznej;
  4. numer telefonu.
 4. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usługi (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu;
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca;
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
  4. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
  Usługodawca jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników będących osobami fizycznymi, przetwarzanych w zakresie i celu świadczenia Usług - zwanym dalej także „administratorem danych”.
 5. Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 6. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 7. W przypadku korzystania z Usług niewymagających Rejestracji, lecz podania określonych danych, Usługobiorca realizuje prawo, o którym mowa w ust.  powyżej, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Usługodawcy wskazany w części I ust. 2 Regulaminu. Usługobiorca jest obowiązany podać nazwę, pod którą korzystał z Usługi, adres e-mail, którym się posłużył w Serwisie.
 8. Usługodawca może, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym bezpieczne usługi hostingowe.

X. PLIKI COOKIES

ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI może używać plików „cookies” kiedy użytkownik (Usługobiorca) odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych, i są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer http://www.swiat.nieruchomosci.pl/firma na komputerze użytkownika, które serwer ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Serwisów ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI, ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy jej serwisami (portalami) a współpracującymi z ŚWIATEM NIERUCHOMOŚCI innymi serwisami internetowymi. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług ŚWIATA NIERUCHOMOŚCI. Jednocześnie ŚWIAT NIERUCHOMOŚCI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach ŚWIATA NIERUCHOMOSCI (Serwisu).

XI ROZWIĄZANIE UMOWY

  Umowa o świadczenie bezpłatnych Usług niewymagających Rejestracji w Serwisie ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Usługobiorcy zostaną poinformowania o treści zmiany Regulaminu z 30 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez umieszczenie tej wiadomości, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji - na głównej stronie Serwisu przez co najmniej 30 dni.
 2. Zmiana danych adresowych lub kontaktowych dotyczących Usługodawcy określonych w Regulaminie, ani zmiana adresu redakcji Serwisu - nie stanowi zmiany Regulaminu.
 3. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy, Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej biuro@swiat.nieruchomosci.pl
 4. Regulamin wchodzi w życie dnia 25.05.2018 r.